Hämeen Helmen pysäköintihallin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Hämeen Helmen pysäköintihallin asiakasrekisteri
tietosuojaseloste (25.5.2018 alkaen)
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä

Hämeenmaan Kiinteistöt Oy
Postiosoite: PL 41, 15111 Lahti
Käyntiosoite: Apilakatu 2, 15610 Lahti
Y-tunnus: 2079270-3

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

tietosuoja.hameenmaa@sok.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään pysäköinnin toteuttamiseksi, asiakaspalvelun sujuvuuden varmistamiseksi ja käytön valvomiseksi.

5. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:

Art. 6.1 b) Sopimus

Hämeen Helmen pysäköintihallin pysäköintiasiakkaitten rekisterinumeroiden ja kameratallenteiden käsittely pysäköintimaksun määrittämiseksi.

6. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietoja ei käsitellä oikeutetun edun perusteella.

7. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
• auton rekisterinumero
• valokuva pysäköintihalliin ajavasta ajoneuvosta

8. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Asiakkaiden ja työntekijöiden auton rekisterinumero ja valokuva.

9. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Pysäköintijärjestelmälle tarkoitetut valvontakamerat skannaavat rekisterinumerot tietokantaan.

10. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin Hämeen Helmen pysäköintitapahtumien veloittamiseksi. Henkilötietojen käsittelijänä toimii parkkijärjestelmän toimittajan lisäksi Easypark Oy. Pysäköintijärjestelmä välittää rekisterinumerotiedon Easypark Oy:lle mobiilimaksamisen mahdollistamiseksi.

Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

11. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatoimet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

12. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa. Rekisterinumerotietojen säilytysajaksi on määritelty 60 vuorokautta pysäköinnin päättymisen jälkeen.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet
• Oikeus saada tietoa siitä, mitä tietoja hänestä kerätään, mihin käyttötarkoituksiin tietoja käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja kenelle tietoja luovutetaan
• Oikeus saada tutustua henkilötietoihin (tietopyynnön kautta)
• Oikeus vaatia, että virheelliset henkilötiedot oikaistaan sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot oikaistua
• Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
• Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

14. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

15. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos havaitsemme, että kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin tai henkilötietoja käytetään muuten väärin, ryhdymme viipymättä selvittämään asiaa ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.